6.4 C
London
Monday, December 6, 2021

Trybunał Konstytucyjny o sędziach wskazanych przez nową KRS

Must read

- Advertisement -


Rozpoznawanie wniosków o wyłączenie z rozpraw cywilnych sędziów z uwagi na wyłonienie ich przez nową Krajową Radę Sądownictwa jest niezgodne z konstytucją – stwierdził we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Wcześniej TK wydał wyrok w tej kwestii w odniesieniu do spraw karnych.

Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie pytania Sądu Najwyższego dotyczącego wniosków o wyłączanie z rozpraw cywilnych sędziów z uwagi na podnoszone okoliczności wadliwości powołania sędziego przez prezydenta z powodu na przykład wyłonienia kandydatury tego sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa w aktualnym składzie.

Trzyosobowy skład Izby Cywilnej SN przedstawił w marcu zeszłego roku TK pytanie prawne dotyczące zgodności z konstytucją art. 49 Kodeksu postępowania cywilnego “w zakresie, w jakim sąd rozpoznaje wniosek o wyłączenie sędziego z powodu podniesienia okoliczności wadliwości powołania sędziego przez Prezydenta RP na wniosek KRS”. Zgodnie z przepisem K.p.c., którego dotyczyło pytanie SN, “sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie”.

TK: rozpatrywanie wniosków niezgodne z konstytucją

TK orzekł, że przepis ten jest niekonstytucyjny “w zakresie, w jakim dopuszcza rozpoznanie wniosku o wyłączenie sędziego z powodu podniesienia okoliczności wadliwości powołania sędziego przez Prezydenta RP na wniosek KRS”.

- Advertisement -

W ustnych motywach wyroku sędzia sprawozdawca Julia Przyłębska wskazała, że zgodnie z konstytucją sędziowie powoływani są na czas nieoznaczony przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.

Zdaniem Trybunału osoba powołana na urząd sędziego przez prezydenta “nie podlega już żadnym dodatkowym ocenom”. – Nie musi spełnić dodatkowych warunków przed powołaniem, ani tym bardziej już po nim nie przechodzi jakiejkolwiek innej weryfikacji” – wskazał TK.

W uzasadnieniu wyroku stwierdzono też, że powoływanie sędziów jest prezydencką prerogatywą. – Tym samym nie wymaga dla swojej ważności kontrasygnaty ze strony innego organu – wskazała Przyłębska.

Dodała, że prezydent ma w zakresie powoływania sędziów pełną swobodę. – Jedynym warunkiem, który musi zostać spełniony dla ważności takiego powołania jest wniosek KRS – uznał TK.

Sędzia sprawozdawca zwróciła uwagę, że Trybunał już wcześniej wypowiadał się na temat przesłanki wyłączenia sędziego. – W następstwie tego wyroku poszerzono katalog sytuacji, w których może być mowa o wątpliwości, co do bezstronności sędziego. Jednak wszystkie te sytuacje dotyczą relacji między sędzią a stroną. (…) Jednak nie wynikają nigdy z tego, w jakim trybie i kto powołał danego sędziego – mówiła Przyłębska.

Trybunał wskazał też, że takie potencjalne sytuacje zawsze odnoszą się do sędziego w relacji do któregoś z uczestników postępowania. – W innym bowiem przypadku prowadziłyby one do wykorzystania instytucji, której celem jest ochrona konkretnej strony konkretnego postępowania, do zupełnie innego celu, jakim byłoby kompletowanie przez strony “wymarzonych” składów sędziowskich – zaznaczył TK.

SN wydał uchwałę ws. sędziów rekomendowanych przez nową KRS23.01 | Sąd Najwyższy w składzie trzech izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał w czwartek po południu uchwałę dotyczącą legalności zasiadania w składach sędziowskich osób rekomendowanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Wcześniej politycy obozu rządowego próbowali zablokować to posiedzenie, zaangażowała się w to między innymi marszałek Sejmu.TVN24

Pełnomocnik złożył wniosek o wyłączenie sędziów

W marcu zeszłego roku zespół prasowy SN informując o skierowaniu do TK pytania prawnego przekazał, że na posiedzeniu w Izbie Cywilnej rozpoznawana była skarga kasacyjna w sprawie o stwierdzenie nieważności czynności prawnej. “Pełnomocnik powodów złożył w SN wniosek o wyłączenie od rozpoznania i orzekania sędziów wyznaczonych do rozpoznania tej sprawy: Kamila Zaradkiewicza, Joanny Misztal-Koneckiej oraz Tomasza Szanciło” – informowano.

Wszystkich troje sędziów SN wyznaczonych do tej sprawy zostało powołanych do Izby Cywilnej przez prezydenta Andrzeja Dudę w październiku 2018 r. Ich kandydatury na sędziów SN zostały przedstawione prezydentowi przez nową Krajową Radę Sądownictwa wybraną w 2018 roku na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o tej Radzie.

Pełnomocnik wnioskując o wyłączenie tych trojga sędziów wskazywał wówczas, że uchwały KRS odnoszące się do ich powołania do SN zostały zaskarżone do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w sprawie skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalne. Zwracał też uwagę na fakt skierowania do TSUE pytań w tej samej materii przez Sąd Najwyższy.

“Wobec powyższego, pełnomocnik powodów wskazywał na dużą i usprawiedliwioną wątpliwość, co do skuteczności powołania sędziów wskazanych do orzekania w tej sprawie. Zdaniem pełnomocnika może się to przełożyć na ważność lub nawet istnienie ewentualnego rozstrzygnięcia” – informowano.

WYROK TSUE W SPRAWIE IZBY DYSCYPLINARNEJ I NOWEJ KRS

Stanisław Biernat o działaniach Julii Przyłębskiej22.01 | Zdaniem byłego sędziego Trybunału Konstytucyjnego profesora Stanisława Biernata wszczęcie przez Trybunał Konstytucyjny postępowania w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym “to sztuczny zabieg, aby Sąd Najwyższy nie mógł podjąć uchwały na wniosek I prezes Sądu Najwyższego”.

TK o sędziach wyłonionych przez nową KRS

Na początku marca br. TK wydał już wyrok w podobnej sprawie – zainicjowanej pytaniem nieuznawanej przez Sąd Najwyższy Izby Dyscyplinarnej na kanwie jednej ze spraw dyscyplinarnych. Wówczas Trybunał orzekł, że rozpoznawanie wniosków o wyłączenie sędziego z uwagi na wyłonienie go przez nową KRS jest niezgodne z konstytucją. Tamten wyrok odnosił się jednak tylko do zapisów dotyczących wyłączania sędziów zawartych w Kodeksie postępowania karnego, gdyż to przepisy K.p.k. są stosowane w postępowaniach dyscyplinarnych.

Źródło zdjęcia głównego: Adrian Grycuk CC BY-SA WikipediaSource link

More articles

- Advertisement -

Latest article